Canal d'informació

Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U. manifesta la seua “tolerància zero” davant la comissió de qualsevol delicte i el seu compromís de lluita contra aquest. Per això comptem amb uns estàndards ètics innegociables que es recullen en el Codi Ètic i de Conducta i en el Protocol de Prevenció de la Corrupció.

El deure de vigilància del compliment d'aquests estàndards ètics i de la implementació d'un sistema eficaç de prevenció de qualsevol tipus de delicte que es puga cometre en el si empresarial, correspon al Comité Corporate Compliance.

Denúncies i comunicació de fets

Totes les comunicacions, tant d'empleats-des, directius-ves, membres del Consell d'Administració com de persones alienes a l'empresa, relacionades amb el Codi Ètic i el Protocol de Prevenció de la Corrupció es faran de forma confidencial i sense por de represàlies mitjançant les següents vies:

Totes dues comunicacions són rebudes per un-a investigador-a extern (CARRAU CORPORACIÓ) que serà el-la encarregat-da de donar tràmit a les denúncies i comunicacions rebudes garantint la total confidencialitat.

Una vegada rebuda la denúncia, l'Òrgan de Control iniciarà una investigació per a esclarir els fets denunciats d'acord amb el Procediment de Gestió d'Incidències.