Pla d'Igualtat

Gestió i Serveis de Paterna, SLU té entre els seus objectius principals, el de garantir el degut respecte del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre persones en el si de l'Empresa, independentment del sexe, mitjançant l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació en l'àmbit laboral, així com la promoció de la igualtat entre ambdós sexes.

Per a això compta amb el seu IV PLA D'IGUALTAT 2022 – 2025 que és d'aplicació a la totalitat de l'organització, entenent per tal a treballadors i treballadores que presten els seus serveis en tots els centres de treball de l'Empresa, així com en qualsevol altre centre de treball que pogués obrir-se en el futur.

 

Pla d'Igualtat

 

PREVENCIÓ DE L'ACOS LABORAL, SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

GESPA no tolera cap conducta que suposi discriminació per raó de gènere, raça, edat, nacionalitat, religió, orientació sexual, discapacitat, origen familiar, llengua, ideologia, afiliació política o sindical o qualsevol altra característica que no guardi relació objectiva amb les condicions de treball, es trobi o no en la legislació aplicable en la jurisdicció d'aplicació ja siga de tipus físic, psicològic o moral, així com qualsevol altra conducta que puga generar un entorn de treball intimidatori, ofensiu o hostil per a les persones.

 El compromís de GESPA front a la prevenció i eradicació de les distintes formes d'acossos s'estén a totes les formes de prestació de serveis, i per això compta amb el “Protocol per a la prevenció i eradicació de l'acoso”.

 

Protocol per a la prevenció i eradicació de l'acoso.

 

Qualsevol persona pot presentar una denúncia a través de qualsevol dels tres canals que es relacionen a continuació. Aquests canals permeten comunicar de manera confidencial aquelles activitats i/o conductes que puguen suposar una irregularitat i/o un cas d'acoso laboral, sexual i/o per raó de seu:

Totes les comunicacions seran rebudes i analitzades diligentment, rigorosament i confidencialment per la Comissió Instructora front a l'Assetjament (en endavant CIA) que determinarà, en funció dels fets denunciats, la seua qualificació conforme al Procediment d'Investigació i Resposta, determinant, si escau, l'aplicació del Protocol per a la prevenció i erradicació de l'assetjament o, en un altre cas, la gestió que en cada cas procedisca.