Àreas i Serveis

Àrea de Inclusió Social Organigrama

S.E.A.F.I. - Servei Especialitzat d'Atenció a Famílies i Infància

Què fem
Desenvolupem una atenció especial a famílies en situació de conflicte, persones amb problemes de violència de gènere o domèstica i a menors en situacions de risc.
Serveis
 • Orientació i mediació familiar; a través de sessions individuals i en grup amb l'objectiu de possibilitar nous processos de comunicació que permeten una vida quotidiana saludab
 • Intervenció terapèutica amb famílies en situació de risc.
 • Tallers per dones.

AMICS - Agència de Mediació Intercultural i Social

Què fem
Desenvolupem programes per a promoure i fomentar la realitat multicultural de la societat i donar a conèixer la perspectiva de la interculturalitat com a proposta de model de convivència.
Serveis
 • Mediació Intercultural Interpersonal.
 • Facilitar la trobada de les famílies immigrants amb les famílies espanyoles.
 • Fomentar en la població immigrant el coneixement i utilització adequada dels diferents serveis i recursos del municipi.
 • Actuar en la prevenció, detecció i transformació dels conflictes culturals.
 • Impulsar el teixit associatiu immigrant i la seua participació en vida social i cultural del municipi.
 • Introduir la perspectiva intercultural en l'organització i funcionament de centres educatius, escoles d'adult, centres de salut, serveis d'atenció primària municipal, associacions i activitats dirigides a joves.
 • Promoure la cultura de la pau i de gestió pacífica de conflictes en el municipi.

CDM Alborgí - Centre de Dia de Menors de Alborgí

Què fem
Des d'aquest centre desenvolupem programes per a normalitzar les condicions de vida de joves d'entre 9 i 18 anys en risc d'exclusió social fomentant a través de programes la seua incorporació al treball i la comunitat.
Serveis
 • Tallers específics de caràcter formatiu-laboral i de desenvolupament personal.
 • Programa d'activitats d'oci i temps lliure.
 • Servei d'orientació acadèmica i laboral.
 • Desenvolupament del programa d'inserció laboral 'Jo vull un curro!'
 • Espai de desenvolupament d'habilitats socials.
 • Servei d'atenció familiar.
 • Projectes individualitzats d'intervenció i de seguiment dels joves derivats al centre.

CDM La Coma - Centre de Dia de Menors La Coma

Què fem
Organitzem activitats formatives, lúdiques i recreatives dirigides a menors d'entre 6 i 18 anys del Barri de la Coma per a l'ocupació del seu temps lliure.
Serveis
 • Fomentar un ús creatiu del temps lliure en menors i joves del Barri.
 • Promoció dels valors de llibertat, respecte, igualtat i justícia.
 • Estructuració d'espais lúdic-educatius saludables.
 • Conscienciar de la importància de la cura del medi ambient i de l'entorn en el qual habita.
 • Implicar als joves en la presa de responsabilitats orientades cap a la promoció social i cultural del barri.
 • Consolidar el respecte a la diferència i el desenvolupament de la multiculturalitat.
 • Informació, orientació i inserció pre-laboral.
 • Tornejos de futbol sala, campionats de futbolí i billar.
 • Eixides de dia; pescar, teatre, platja, ecoparc...
 • Acampades de cap de setmana.

Transports especials

Què fem
Prestem els serveis d'ambulància i vehicle adaptat per a facilitar el transport a persones amb dificultat en la mobilitat.

Vehicle Adaptat

Qué hacemos
Vehicle adaptat per a facilitar el transport destinat per a persones amb mobilitat reduïda.

S.A.D. - Servei d'Ajuda a Domicili

Què fem
Proporcionem atenció a persones majors de 65 anys que resideixen sols, persones amb discapacitat i grau de minusvalidesa superior al 65% i persones i famílies de qualsevol edat amb dificultats temporals i en situació de greu risc soci-familiar.
Serveis
 • Servei domèstic; neteja completa de la llar, llavat, planxat i preparació de menjars.
 • Servei d'atenció personal; condícia personal a discapacitats físics i psíquics, mobilització de malalts, acompanyament del beneficiari en eixides que haja de realitzar.
 • Servei d'acció i suport educatiu per a menors.

Tallers pre-laborals

Què fem
Proporcionem una oferta formativa pràctica a alumnes de 14 a 16 anys, pertanyents als Centres de Secundària del municipi, a través de tallers pre-laborals.
Serveis
 • Taller de perruqueria.
 • Taller de manteniment: jardineria, fusteria,...
 • Projectes de treball i pràctiques formatives.
 • Formació bàsica i complementària.
 • Taller d'habilitats socials.
 • Visites i eixides culturals i recreatives.
 • Assemblees.
 • Coordinació permanent amb els centres escolars.

Serveis jurídics

Què fem
Atención a personas que necesitan un enfoque jurídico para resolver su situación
Serveis
 • Assessorament legal en casos de divorcis complexos, desprotecció de menors i persones majors.
 • Orientació en assumptes relacionats amb la vivenda.
 • Suport a tots els servicis especialitzats per a la realització d'informes jutjats o altres organismes.

Informadors juvenils

Què fem
Prestem assessorament als joves del municipi perquè puguen dur a terme les seues iniciatives, exercir els seus drets, col·laborant en les actuacions dutes a terme pels programes de Formació, Oci i Temps Lliure Juvenil.
Serveis
 • Informació i atenció directa.
 • Foment de la participació dels joves en diferents activitats.
 • Tramitació del carnet Jove de Paterna.
 • Realització de les campanyes informatives d'activitats a través d'enviaments postals i missatges de mòbil.
 • Realització de cartells, fulles informatives... derivades de les activitats.
 • Actuacions amb menors i joves usuaris de la Casa de la Joventut.
 • Realització d'inscripcions en activitats de temps lliure.
 • Atenció i seguiment del servei de préstec de material d'acampada.
 • Xarxa informativa amb associacions.
 • Col·laboració en les diferents iniciatives que es desenvolupen des del Centre d'Informació Juvenil.

Escola Infantil La Coma

Què fem
Gestionem la guarderia municipal de la Coma dirigida a xiquets d'entre 0 a tres anys, en la qual organitzem activitats escolars amb els professionals necessaris i la metodologia adequada per al desenvolupament dels xiquets.
Serveis
 • Educació infantil.
 • Menjador.
 • Programes d'orientació familiar i formació de pares.
 • Activitats d'animació i temps lliure(especialment en períodes vacacionals).
 • Servei d'acolliment de menors perquè els pares puguen atendre les seues obligacions laborals.

Absentisme escolar

Què fem
Realitzem seguiments i intervencions soci-educatives en els alumnes absentistes dels centres escolars.
Serveis
 • Seguiment de tots els alumnes de 4 a 16 anys que presenten absentisme escolar.
 • Atenció individualitzada de suport a l'alumne absentista.
 • Acompanyament al col·legi els alumnes.
 • Accions de suport a les famílies ajudant amb estratègies per a controlar la situació.
 • Reunions periòdiques amb els responsables de l'absentisme dels centres escolars.
 • Coordinació amb educadors dels serveis socials.
 • Informe – Memòria d'avaluació de les activitats realitzades.

Escola Matinera i Vespertina

Què fem
Servei d'atenció dels xiquets en horari extraescolar per a facilitar la conciliació laboral dels pares.
Serveis
 • Programa per a la incorporació progressiva de l'alumne a l'escola, adaptant-se a les seues necessitats.
 • Servei de desdejuni i berenar.

Tallers per Adults

Què fem
Organització i desenvolupament de cursos per adults.
Serveis
 • Gestió d'inscripcions.
 • Coordinació i contractació de professors.

Ambulància

Què fem
Prestem servicis sanitaris en cas d'urgències.