Àreas i Serveis

Àrea de Infraestructures Organigrama

Manteniment d'Edificis Públics

Què fem
Garantim l’estat i el funcionament correcte dels edificis, les instal·lacions i les dependències municipals, gràcies a un equip de professionals en les diverses branques del manteniment: obra, llanterneria, climatització, electricitat, gas, soldadura, manyeria, fusteria, etc.
Activitats
 • Manteniment elèctric dels edificis, instal·lacions de veu i dades, equips de comunicació i equips de videovigilància.
 • Manteniment de la climatització, equips de calefacció-climatització i aigua calenta sanitària.
 • Manteniment general, treballs de llanterneria, obra, manyeria i pintura.
 • Manteniment de fonts públiques i també la neteja i el manteniment dels sistemes de bombament i de les canonades.

Neteja d'Edificis Municipals

Què fem
Coordinem els serveis de neteja de tots els edificis municipals.
Activitats
 • Treballs de neteja dins dels edificis municipals.
 • Neteja especialitzada de vidres i llocs de difícil accés.

Arreplega i custòdia d'animals

Què fem
Gestionem el Refugi municipal d'animals de Paterna.

La finalitat del Refugi és vetlar pel benestar, la protecció i la tinença responsable dels animals que estan en les instal·lacions mentre esperen a una família que els adopte.

Activitats
 • Captura, transport i custòdia d'animals domèstics vius solts en la via pública.
 • Atenció i alimentació dels animals.
 • Manteniment de les instal·lacions.
 • Comprovació de tatuatges identificadors o microxips i recerca dels propietaris dels animals.
 • Gestió d'adopció i arreplega.
 • Tractaments veterinaris.

Manteniment de via pública

Què fem
Servici dedicat al manteniment de la via pública, el seu objectiu principal és la reparació de voreres danyades i el tapat de clots en la calçada, compost per un equip per professionals del sector i compost per una estructura tècnica i d'obra capacitada per a donar solució a tot tipus d'incidències amb caràcter de manteniment succeïdes en la via pública.
Activitats
 • Obres de manteniment ordinari, entenent per obres de reparació de trams localitzats de paviments en mal estat, representant un risc per a la circulació de vianants o al tràfic rodat.
 • Obres de reforma, entenent per obres de caràcter localitzat en les que es modifica l'estructura del carrer.
 • Actuacions en pintura vial, treballs de senyalització horitzontal en la via pública.