Àreas i Serveis

Àrea de Zones Verds Organigrama

Tractaments de silvicultura

Què fem
Realitzem treballs de neteja, poda i tala en zones forestals i altres zones no urbanes amb l’objectiu de previndre el risc d’incendis i millorar les condicions d’ús i gaudi.
Activitats
 • Manteniment de condicions adequades de neteja i higiene.
 • Vigilància preventiva i correctiva.
 • Arreplega de fems i envasos fitosanitaris en zones d’horta.
 • Plantació i repoblació d’espècies vegetals.
 • Col·laboració en la celebració de les jornades de Dia de l’Arbre.
 • Col·laboració en campanyes d’educació i conscienciació ambiental en coordinació amb les escoles de municipi.

Brigada d'ornament

Què fem
Treballem per a mantindre en perfectes condicions les vies públiques, els parcs i el mobiliari urbà.
Activitats
 • Neteja de parce?les i solars en sòl urbà.
 • Reparacions senzilles de ferms, vorera i paviments.
 • Arreplega de runes i altres residus depositats en zones urbanes.
 • Treballs de desbrossament i neteja que no corresponguen a Brigada de Jardineria o de Neteja Viària.
 • Neteja de pintades, grafits, pintura de parets i espais deteriorats de mida reduïda.
 • Manteniment de papereres i mobiliari urbà (bancs i jocs infantils).
 • Neteja viària de les noves zones rebudes.

Manteniment de jardins i Poda

Què fem
Realizamos el mantenimiento de las zonas verdes del municipio con el objeto de lograr una conservación óptima de éstas, así como trabajos de poda para alineación en vías públicas de todo el término.
Activitats
 • Manteniment dels jardins del municipi.
 • Tasques de reg, adobament, tractaments fitosanitaris, retall, entrecavades, restoble, encebaments, escarificacions, plantacions, escardes...
 • Servei de neteja i conservació de fonts ornamentals.
 • Neteja de les zones de «pipican» incloses en les zones enjardinades i el carril bici.
 • Poda de grans mides, de perfilament de formes i de palmeres.
 • Tala de grans mides i dificultat.

Neteja viaria a La Canyada

Què fem
Ens encarreguem de mantindre nets els carrers de la urbanització de la Canyada.
Activitats
 • Agranada de voreres i ferms asfàltics.
 • Retirada de residus urbans, animals morts i materials d'escolament.
 • Control de males herbes tant en escocells com en juntes de voreres, rastells i asfalt.
 • Revisió de punts nets on s'ubiquen els contenidors de fem.
 • Desbrossament i retirada de runes i la resta de deixalles abandonades a la via pública.

Vigilància forestal

El servici de vigilància forestal opera sobre la totalitat masses d'arbratge i vegetació ubicades del terme de Paterna, actuant de forma prioritària en masses boscoses, camps i vegetació de ribera situats en el Parc natural del Va riure Túria.

Es poden discernir dos períodes diferenciats d'actuació:

Període de risc alt d'incendi
Juny-Setembre; s'incrementen mitjans per a realitzen labors d'observació, conscienciació, informació, educació i dissuasió principalment.
Període de risc baix i mig d'incendi
Gener-Maig i Octubre-Desembre; en este període a banda de la vigilància pròpiament dita, es posa especial atenció a la conservació i manteniment dels recorreguts i els seus senyals, la identificació i eliminació d'espècies al·lòctones o invasores, així com la identificació i quantificació de residus en zones forestals.

Campanyes especials

Pla de lluita contra la plaga del morrut roig de la palmera
 • Tractaments preventius.
 • Preinstal·lacions.
 • Retirada de material infectat.
 • Cirurgies.
Pla de lluita contra la plaga de processionària en pins
 • Caça amb parany.
 • Seguiment.
 • Tractaments preventius.